ស្ថិតិតួអង្គ
Hero Pick Ban Win Win Rate
Miya
0 5 0 0%
Balmond
0 4 0 0%
Saber
0 2 0 0%
Alice
3 3 2 67%
Nana
5 4 4 80%
Tigreal
12 7 8 67%
Alucard
0 4 0 0%
Karina
0 2 0 0%
Akai
3 2 1 33%
Franco
5 0 2 40%
Bane
0 2 0 0%
Bruno
13 10 5 38%
Clint
0 0 0 0%
Rafaela
5 4 3 60%
Eudora
1 1 1 100%
Zilong
0 6 0 0%
Fanny
7 6 3 43%
Layla
1 2 0 0%
Minotaur
26 27 16 62%
Lolita
0 0 0 0%
Hayabusa
0 0 0 0%
Freya
1 0 1 100%
Gord
3 3 2 67%
Natalia
1 0 1 100%
Kagura
0 1 0 0%
Chou
8 8 6 75%
Sun
1 1 1 100%
Alpha
2 0 0 0%
Ruby
16 13 6 38%
Yi Sun-Shin
2 2 1 50%
Moskov
2 0 1 50%
Johnson
0 0 0 0%
Cyclops
0 1 0 0%
Estes
1 1 1 100%
Hilda
0 0 0 0%
Aurora
0 0 0 0%
Lapu-lapu
7 1 4 57%
Vexana
22 19 8 36%
Roger
13 4 6 46%
Karrie
32 11 10 31%
Gatotkaca
0 1 0 0%
Harley
0 1 0 0%
Irithel
1 0 0 0%
Grock
14 14 3 21%
Argus
1 0 0 0%
Odette
1 1 1 100%
Lancelot
6 1 3 50%
Diggie
0 1 0 0%
Hylos
0 0 0 0%
Zhask
0 0 0 0%
Helcurt
0 0 0 0%
Pharsa
0 0 0 0%
Lesley
0 0 0 0%
Jawhead
5 0 2 40%
Angela
13 41 4 31%
Gusion
0 0 0 0%
Valir
0 0 0 0%
Martis
4 4 2 50%
Uranus
0 1 0 0%
Hanabi
0 0 0 0%
Chang'e
0 1 0 0%
Kaja
3 12 2 67%
Selena
3 1 1 33%
Aldous
0 0 0 0%
Claude
29 16 21 72%
Vale
0 0 0 0%
Leomord
1 0 0 0%
Lunox
1 0 1 100%
Hanzo
0 0 0 0%
Belerick
0 0 0 0%
Kimmy
0 0 0 0%
Thamuz
6 1 2 33%
Harith
10 6 5 50%
Minsitthar
0 0 0 0%
Kadita
0 1 0 0%
Faramis
18 14 12 67%
Badang
1 1 1 100%
Khufra
0 0 0 0%
Granger
1 0 1 100%
Guinevere
5 3 3 60%
Esmeralda
0 0 0 0%
Terizla
16 4 10 63%
X.Borg
24 21 11 46%
Ling
2 0 1 50%
Dyrroth
3 4 3 100%
Lylia
11 11 4 36%
Baxia
18 17 7 39%
Masha
7 22 4 57%
Wanwan
1 0 0 0%
Silvanna
0 0 0 0%
Cecilion
0 1 0 0%
Carmilla
1 0 0 0%
Atlas
0 0 0 0%
Popol and Kupa
0 0 0 0%
Yu Zhong
10 11 3 30%
Luo Yi
7 12 5 71%
Benedetta
3 1 1 33%
Khaleed
1 1 1 100%
Barats
31 8 19 61%
Brody
5 0 1 20%
Yve
0 0 0 0%
Mathilda
2 56 2 100%
Paquito
14 3 8 57%
Gloo
0 0 0 0%
Beatrix
0 1 0 0%
Phoveus
2 2 1 50%
Natan
18 16 12 67%
Aulus
0 1 0 0%
Aamon
1 0 0 0%
Floryn
3 4 1 33%
Valentina
16 13 7 44%
Phylax
5 1 2 40%
Yin
1 2 1 100%
Melissa
0 0 0 0%
Xavier
2 0 1 50%
Julian
1 0 1 100%
Fredrinn
41 7 21 51%
Joy
6 39 3 50%
Arlott
23 18 11 48%
Edith
1 1 0 0%
Novaria
17 11 9 53%
Ixia
1 3 1 100%
Nolan
6 48 2 33%
Cici
21 11 7 33%
Chip
5 13 3 60%