កាលវិភាគ
23 មីនា 2024
SYS
1
:
2
12:00
DRL
CFU
2
:
0
15:00
PRO
FLKH
1
:
2
18:00
DUCK
24 មីនា 2024
MAX
1
:
2
12:00
TSV
DUCK
2
:
0
15:00
PRO
DRL
2
:
1
18:00
FLKH
30 មីនា 2024
DRL
2
:
1
12:00
MAX
TSV
0
:
2
15:00
PRO
SYS
0
:
2
18:00
CFU
31 មីនា 2024
DUCK
1
:
2
12:00
TSV
MAX
2
:
1
15:00
CFU
PRO
0
:
2
18:00
FLKH
6 មេសា 2024
CFU
2
:
0
12:00
DUCK
TSV
0
:
2
15:00
FLKH
MAX
0
:
2
18:00
SYS
7 មេសា 2024
PRO
1
:
2
12:00
DRL
SYS
0
:
2
15:00
TSV
DUCK
0
:
2
18:00
MAX
20 មេសា 2024
FLKH
2
:
1
12:00
SYS
DRL
0
:
2
15:00
CFU
MAX
1
:
2
18:00
PRO
21 មេសា 2024
CFU
0
:
2
12:00
FLKH
SYS
2
:
0
15:00
DUCK
TSV
0
:
2
18:00
DRL
27 មេសា 2024
PRO
2
:
1
12:00
SYS
FLKH
2
:
0
15:00
MAX
28 មេសា 2024
DRL
1
:
2
12:00
DUCK
CFU
2
:
0
15:00
TSV
16 ឧសភា 2024
DRL
3
:
0
11:00
DUCK
SYS
3
:
1
15:00
PRO
DUCK
3
:
1
19:00
PRO
17 ឧសភា 2024
CFU
0
:
3
11:00
SYS
FLKH
3
:
1
15:00
DRL
SYS
3
:
0
19:00
FLKH
18 ឧសភា 2024
CFU
0
:
3
13:00
DRL
FLKH
1
:
3
17:00
DRL
19 ឧសភា 2024
SYS
4
:
2
13:00
DRL