កាលវិភាគ
4 មីនា 2023
BURN
1
:
1
13:00
ZD
MAX
0
:
2
14:30
CFU
LG
0
:
2
16:00
SYS
IMP
2
:
0
17:30
PRO
5 មីនា 2023
SYS
2
:
0
13:00
MAX
CFU
2
:
0
14:30
IMP
BURN
2
:
0
16:00
PRO
11 មីនា 2023
LG
0
:
2
13:00
PRO
MAX
2
:
0
14:30
ZD
SYS
0
:
2
16:00
CFU
BURN
2
:
0
17:30
IMP
12 មីនា 2023
CFU
1
:
1
13:00
BURN
SYS
2
:
0
14:30
ZD
LG
1
:
1
16:00
MAX
18 មីនា 2023
MAX
1
:
1
13:00
IMP
CFU
0
:
2
14:30
PRO
LG
2
:
0
16:00
ZD
SYS
1
:
1
17:30
BURN
19 មីនា 2023
CFU
2
:
0
13:00
ZD
LG
1
:
1
14:30
IMP
MAX
0
:
2
16:00
PRO
25 មីនា 2023
SYS
1
:
1
13:00
IMP
MAX
1
:
1
14:30
BURN
LG
1
:
1
16:00
CFU
ZD
0
:
2
17:30
PRO
26 មីនា 2023
LG
0
:
2
13:00
BURN
PRO
0
:
2
14:30
SYS
ZD
1
:
1
16:00
IMP