កាលវិភាគ
6 សីហា 2022
IMP
1
:
1
13:00
CFU
DG
0
:
2
14:30
LG
SYS
2
:
0
16:00
MAX
7 សីហា 2022
BURN
2
:
0
13:00
SG
SYS
2
:
0
14:30
LG
MAX
2
:
0
16:00
DG
13 សីហា 2022
SYS
2
:
0
13:00
DG
CFU
0
:
2
14:30
BURN
IMP
2
:
0
16:00
SG
14 សីហា 2022
MAX
1
:
1
13:00
LG
CFU
1
:
1
14:30
SG
IMP
1
:
1
16:00
BURN
20 សីហា 2022
DG
0
:
2
13:00
BURN
SYS
2
:
0
14:30
SG
MAX
0
:
2
16:00
CFU
21 សីហា 2022
SYS
2
:
0
13:00
IMP
MAX
1
:
1
14:30
BURN
LG
2
:
0
16:00
SG
27 សីហា 2022
DG
0
:
2
13:00
CFU
LG
0
:
2
14:30
IMP
SYS
1
:
1
16:00
BURN
28 សីហា 2022
DG
0
:
2
13:00
IMP
MAX
2
:
0
14:30
SG
LG
2
:
0
16:00
CFU
3 កញ្ញា 2022
LG
1
:
1
13:00
BURN
SYS
2
:
0
14:30
CFU
DG
0
:
2
16:00
SG
4 កញ្ញា 2022
MAX
0
:
2
13:00
IMP
17 កញ្ញា 2022
IMP
3
:
0
13:00
DG
LG
3
:
0
16:00
SG
18 កញ្ញា 2022
SYS
3
:
0
13:00
CFU
BURN
3
:
1
16:00
MAX
1 តុលា 2022
IMP
2
:
3
12:00
LG
SYS
1
:
3
16:00
BURN
2 តុលា 2022
IMP
0
:
3
12:00
SYS
LG
1
:
3
16:00
BURN