កាលវិភាគ

Qualifier
Registration
29 កក្កដា - 6 សីហា 2021
Round 1
8 - 11 សីហា 2021
Top 16
12 - 13 សីហា 2021
Top 8
14 - 15 សីហា 2021
Regular Season
Week 1
28 - 29 សីហា 2021
Week 2
4 - 5 កញ្ញា 2021
Week 3
11 - 12 កញ្ញា 2021
Week 4
18 - 19 កញ្ញា 2021
Playoffs
Day 1
1 តុលា 2021
Day 2
2 តុលា 2021
Day 3 (Grand Final)
3 តុលា 2021
Powered By
Presented By
Official Sponsors
Endorsed By
Esports Partner