កាលវិភាគ

Registration
2 មករា - 11 មករា 2022
Round 1
18 - 21 មករា 2022
Round 2
22 - 25 មករា 2021
Week 1
26 - 27 កុម្ភៈ 2022
Week 2
5 - 6 មីនា 2022
Week 3
12 - 13 មីនា 2022
Week 4
19 - 20 មីនា 2022
Week 5
26 - 27 មីនា 2022
Day 1
9 មេសា 2022
Day 2
10 មេសា 2022
Day 3
23 មេសា 2022
Day 4 (Grand Final)
24 មេសា 2022
Powered By
Presented By
Official Sponsor
Endorsed By
Esports Partner